Ubezpieczenie majątkowe

dla żołnierzy, pracowników wojska oraz członków rodzin

O programie

PIB Broker S.A. oraz Mentor S.A. przedstawiają ofertę ubezpieczenia majątkowego dla żołnierzy, pracowników wojska oraz członków ich rodzin, przygotowaną we współpracy z PZU S.A.

Program majątkowy powstał w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert. Po szczegółowej analizie nadesłanych propozycji jako najbardziej spełniającą oczekiwania uznano ofertę Grupy PZU. Partnerem, który pełni funkcję Ubezpieczającego w naszym programie jest NSZZ Pracowników Wojska.

Logo Pib Broker (1)
Wu Logo Mentor

Najważniejsze cechy programu majątkowego

Oferta skierowana jest do żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz członków ich rodzin.

Dla skutecznego przystąpienia do ubezpieczenia majątkowego, osoba zobowiązana jest przystąpić co najmniej do ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej albo do ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracownika.

Brak wymogu partycypacji w celu uruchomienia programu. Liczba uczestników jest dowolna.

Szeroki zakres ochrony – do wyboru aż 6 rodzajów ubezpieczeń.

Dla osób nabywających pakiet ubezpieczeń majątkowych przewidziane są zniżki na indywidualne ubezpieczenia majątkowe oferowane przez PZU S.A.

Zakres ubezpieczenia

W ramach oferty ubezpieczeń majątkowych dla żołnierzy, pracowników wojska oraz członków rodzin dostępnych jest łącznie aż sześć rodzajów ochrony. Poniżej przybliżamy przedmiot oraz zakres poszczególnych rozwiązań.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa żołnierzy za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych.
 
Ubezpieczenie obejmuje:

 • szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji jednostki, w której ubezpieczony pełni służbę;
 • szkody na osobie;
 • szkody rzeczowe poniesione przez osobę trzecią, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi Skarb Państwa lub jednostka w której ubezpieczony pełni służbę;
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

 

SUMY GWARANCYJNE

Ustalono odrębne sumy gwarancyjne dla:

 • odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych - 20 000 zł;
 • odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe w powierzonym mu mieniu z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się - 30 000 zł.

 

SKŁADKA

13 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów Kodeksu pracy.
 
Ubezpieczenie obejmuje:

 • szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy, u którego ubezpieczony jest pracownik;
 • szkody na osobie;
 • szkody rzeczowe poniesione przez osobę trzecią, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi pracodawca;
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

 

SUMY GWARANCYJNE

Ustalono odrębne sumy gwarancyjne dla:

 • odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wynikającą z art. 114-122 Kodeksu pracy
  - 20 000 zł;
 • odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mu mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, wynikającą z art. 124–127 Kodeksu pracy - 30 000 zł.

 

SKŁADKA

10 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego na obronę swoich praw w postępowaniu
karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym, które toczy się przeciwko niemu jako podejrzanemu, oskarżonemu, pozwanemu lub obwinionemu w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub służbowych.
 
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej pokrywa:

 • koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej – jednak nie wyższe niż opłaty za czynności adwokackie
  oraz radców prawnych określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości;
 • koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe;
 • pozostałe koszty i opłaty sądowe lub opłaty skarbowe, o ile służą ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Jeśli ubezpieczony zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd w postępowaniu karnym za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej, jest zobowiązany do zwrotu PZU wypłaconych kosztów ochrony prawnej.
 

DODATKOWO: PORĘCZENIE MAJĄTKOWE

Jeśli przeciw ubezpieczonemu toczy się postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych oraz zostało wobec niego zastosowane jako środek zapobiegawczy poręczenie majątkowe w postaci kwoty pieniężnej – PZU zwróci wpłaconą przez ubezpieczonego kwotę poręczenia majątkowego.
Jeśli sąd orzeknie przepadek kwoty poręczenia lub jego zwrot ubezpieczonemu, ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu PZU kwoty poręczenia pokrytego przez PZU.
 

SUMA GWARANCYJNA

30.000 zł
 

SKŁADKA

3 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczonego oraz jego osoby bliskiej, jeśli pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Jeśli ubezpieczony, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, popełni czy niedozwolony i jest zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone:

 • wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi;
 • wskutek posiadania lub użytkowania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka
  inwalidzkiego;
 • przez posiadane zwierzęta;
 • wskutek amatorskiego uprawiania sportu;
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

SUMA GWARANCYJNA

50.000 zł 

 

SKŁADKA

5 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Oferta skierowana jest do żołnierzy i pracowników oraz ich małżonków i pełnoletnich dzieci. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie. Ubezpieczenie działa na całym świecie.
 

SUMY GWARANCYJNE

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 35.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku: 350 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, do kwoty: 5.250 zł
Rozszerzenie ochrony o następstwa zawałów serca oraz krwotoków śródczaszkowych: TAK
 

SKŁADKA

6 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia gwarantuje wypłatę odszkodowania za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Dotyczy dzieci do 18 roku życia, a jeśli się uczą do 24 roku życia. Ubezpieczenie działa na całym świecie.

 

SUMY GWARANCYJNE

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 35.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku: 350 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, do kwoty: 5.250 zł
Rozszerzenie ochrony o następstwa zawałów serca oraz krwotoków śródczaszkowych: TAK 

 

SKŁADKA

6 zł miesięcznie / osobę 

Likwidacja szkód

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.

Metody zgłaszania roszczeń

ZGŁOSZENIE INTERNETOWE

wejdź na stronę www.pzu.pl, wybierz Zgłoś szkodę, a potem kliknij kolejno: Majątek -> Moje ubezpieczenie -> podaj numer polisy -> wypełnij internetowy formularz zgłoszenia. Na koniec zeskanuj i załącz wymaganą dokumentację dot. szkody.

OSOBIŚCIE W ODDZIALE PZU SA

wejdź na stronę www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-oddzial-lub-agenta i znajdź najbliższy oddział PZU

TELEFONICZNIE

801 102 102

(22) 566 55 55

Kontakt

PIB Broker S.A.
AGNIESZKA MAZUR
+48 502 601 317
obslugawojsko@pib-broker.pl

MENTOR S.A.
AGATA ŁUKOWSKA
+48 663 490 830
agata.lukowska@mentor.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone z    przez