OFERTA

Poniżej przedstawiamy pięć wariantów ubezpieczenia, z których zainteresowany rodzic, może wybrać ten, który w jego opinii jest najkorzystniejszy.

Możliwość dodania wyczynowego uprawiania sportu do zakresu ubezpieczenia.

Oferta kierowana do dzieci/wnuków pracowników jednostek wojskowych obsługiwanych przez  WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dawniej Krajowe Biuro Brokerskie S.A.) oraz Mentor S.A., które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25 roku życia.

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, przez całą dobę, 365 dni w roku, w trakcie zajęć szkolnych i w czasie wolnym, na wakacjach i na feriach.

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU

Trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym zgodnie z Wariantem 1. OWU – tj. w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

ZWROT KOSZTÓW NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Jeżeli w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku;
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego;
ubezpieczony poniósł koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, PZU SA zwraca te koszty do wysokości określonej w tabeli pod warunkiem, że konieczność nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu ustalonego na te koszty.
Zwrot kosztów poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w złotych polskich według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

 

ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERYTORIUM RP

Jeżeli w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku;
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego;
ubezpieczony poniósł koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP, PZU SA zwraca te koszty do wysokości określonej w tabeli pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia zawodowego ubezpieczonego powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu ustalonego na te koszty.

ŚWIADCZENIE ZA LECZENIE UCIĄŻLIWE

Związane z wypadkiem ubezpieczeniowym leczenie ubezpieczonego, z którym to leczeniem wiązała się konieczność przeprowadzenia operacji lub hospitalizacji trwającej minimum 5 dni.
Jeżeli w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku;
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego;
1. Ubezpieczony był leczony i leczenie to było leczeniem uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości określonej w tabeli.
2. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego.

DIETA SZPITALNA

Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawału serca i krwotoku śródczaszkowego, poważnego zachorowania; przy czym przysługuje maksymalnie przez okres 100 dni z tytułu każdego ww. zdarzenia.
Dieta szpitalna wypłacana jest powyżej 1 dnia hospitalizacji ubezpieczonego.
Dieta szpitalna wypłacana jest w wysokości ustalonej w tabeli.
Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego.
Dieta szpitalna przysługuje, jeżeli konieczność hospitalizacji powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

Koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają zwrotowi, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) poniesione zostały w związku z leczeniem następstw:
a) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego.
2) były uzasadnione z medycznego punktu widzenia;
3) konieczność poniesienia kosztów leczenia powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w pkt 1;
4) w przypadku rehabilitacji – jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzenia.
Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu ustalonego w tabeli na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
W ramach limitu pokrywane są także koszty:
1) zakwaterowania ubezpieczonego w okresie rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli ta placówka rehabilitacyjna zlokalizowana jest co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób;
2) zakwaterowania osoby bliskiej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób.
Zwrot kosztów leczenia poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w złotych polskich według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY USZKODZONYCH LUB ZAKUPU ZNISZCZONYCH PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Jeżeli w związku z wystąpieniem:
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
2) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,
uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegną używane przez ubezpieczonego przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, PZU SA pokrywa koszty naprawy albo zakupu tych przedmiotów lub środków, pod warunkiem, że konieczność naprawy  uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych powstała nie później niż  w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.

ŚWIADCZENIE RYCZAŁTOWE ZA OPERACJĘ

Jeżeli w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
2) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,
konieczne było przeprowadzenie operacji innej niż operacja plastyczna, ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w tabeli.
Świadczenie przysługuje, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji, o której mowa powyżej, powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego, bez względu na to ile operacji zostało przeprowadzonych.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

Jeżeli w następstwie wypadku komunikacyjnego nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości ustalonej w tabeli. Świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU PRZY PRACY lub NA TERENIE SZKOŁY dla osób uczących się

Jeżeli w następstwie wypadku przy pracy lub pobytu na terenie placówki szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych nastąpi śmierć ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości ustalonej w tabeli.
Świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku przy pracy lub na terenie placówki szkolnej.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA

W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości ustalonej w tabeli.

Poważne zachorowanie – wystąpienie u ubezpieczonego następującej choroby:

 1. Udar – nagłego ogniskowego lub uogólnionego zaburze­nia czynności mózgu, prowadzącego do trwałych ubytków neurologicznych, wywołanego wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi lub
 2. Niewydolności nerek – końcowego stadium niewy­dolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki lub
 3. Oponiak – potwierdzonego histopatologicznie rozpo­znania oponiaka mózgu; z wyłączeniem: innych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, torbieli, ziarniaków, malformacji naczyniowych, guzów przysadki i rdzenia kręgowego lub
 4. Utraty wzroku spowodowana chorobą – potwier­dzonej specjalistycznym badaniem okulistycznym oraz statycznym badaniem pola widzenia, obuoczną, nie poddającą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 20 lub
 5. Ciężkie oparzenie - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia poważnego zachorowania oraz % zgodnie z poniższą tabelą nr 1 lub
 6. Nowotwór złośliwy - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 10 000 zł lub
 7. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 10 000 zł lub
 8. Utrata kończyn - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia poważnego zachorowania oraz % zgodnie z poniższą tabelą nr 2 lub
 9. Utrata słuchu - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia dla poważnego zachorowania oraz % zgodnie z powyższą tabelą nr 2 lub
 10. Utrata wzroku - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia dla poważnego zachorowania oraz % zgodnie z powyższą tabelą nr 2 lub
 11. Zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi - PZU SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 10 000 zł.

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA NNW DZIECI/WNUKÓW CHRONI JE RÓWNIEŻ W TRAKCIE REKREACYJNEGO UPRAWIANIA SPORTU

Jest to forma aktywności fizycznej, której celem jest wypoczynek lub odnowa sił psychofizycznych, wykonywana w czasie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnych; obejmuje również udział w zajęciach sportowych organizowanych przez pracodawcę podczas wyjazdów integracyjno-szkoleniowych; w przypadku umowy ubezpieczenia NNW ogólne rekreacyjne uprawianie sportu nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów, uprawiania sportów w klubach i sekcjach sportowych oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Tabela 1.

Tabela 2.

- Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr uz/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.

TOP